Regulamin
 • POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  • W rozumieniu niniejszego regulaminu poniższe pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

   • Serwis - oznacza serwis internetowy udostępniony pod adresem internetowym www.samiecweb.pl

   • Regulamin - oznacza niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z Serwisu.

   • Administrator - oznacza osobę fizyczną będącą właścicielem oraz administratorem Serwisu.

   • Użytkownik - oznacza osobę korzystającą z funkcjonalności Serwisu.

   • Konto - oznacza konto utworzone na portalu internetowym samiecweb.pl umożliwiające Użytkownikom korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu niedostępnych dla Użytkowników nieposiadających konta Sna portalu samiecweb.pl.

   • Treści - oznacza jakiekolwiek treści, bez względu na ich rodzaj i formę, dostarczane i udostępniane przez Użytkowników w Serwisie. W szczególności do kategorii Treści zaliczają się linki, teksty, fragmenty kodu, grafiki, wideo, audio oraz inne multimedia.

     

    

  • Celem prowadzenia Serwisu jest udostępnienie Użytkownikom platformy cyfrowej umożliwiającej Użytkownikom przeglądanie, ocenianie i umieszczanie Treści w Serwisie.

  • Administrator nie jest odpowiedzialny za działania podejmowane przez Użytkowników w trakcie korzystania z Serwisu. Działania Użytkowników w Serwisie nie są zlecane przez Administratora, ani nie są wykonywane pod jego kontrolą.

  • Wyłączną rolą Administratora jest udostępnienie funkcjonalności Serwisu. W ramach czynności wykonywanych przez Administratora nie jest udzielana jakakolwiek gwarancja w zakresie dostępu do Serwisu, ani w zakresie działania Serwisu.

  • Użytkownik z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu akceptuje fakt, że Serwis podlega stałym aktualizacjom i rozwojowi, w związku z tym może być niekompletny, niekompatybilny z urządzeniem końcowym Użytkownika lub też może być czasowo niedostępny.

  • Rozpoczęcie korzystania z Serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację Regulaminu.

  • Dla rozstrzygania wszelkich kwestii dotyczących korzystania z Serwisu zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    

 • ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

  • Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem Konta, bądź bez zakładania Konta. Korzystanie z Serwisu bez założonego Konta wiąże się z brakiem dostępu dla Użytkownika do pełnej funkcjonalności Serwisu.

  • Użytkownik samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z Serwisu.

  • Użytkownik ma obowiązek:

   • zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu,

   • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci internetowej (tzw. Netykiety),

   • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz do niepodejmowania czynności mających na celu reklamę i promocję podejmowaną we własnym lub cudzym imieniu, destabilizację pracy, poufności lub integralności Serwisu, innych systemów komputerowych należących do Administratora lub osób trzecich, naruszenia integralności lub poufności danych zgromadzonych w takich systemach informatycznych,

   • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach korzystania z Serwisu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub naruszających prawa osób trzecich,

   • niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika.

 

  • Użytkownik nie jest uprawniony do żądania fizycznego dostępu do infrastruktury informatycznej, w ramach której funkcjonują rozwiązania informatyczne udostępnione w ramach Serwisu, ani wydania w jakiejkolwiek formie kodów źródłowych lub wynikowych do tych rozwiązań. Za wyjątkiem prawa do korzystania z funkcjonalności Serwisu zgodnie z Regulaminem, Użytkownik nie nabywa żadnych praw do elementów Serwisu, w tym w szczególności praw autorskich do udostępnionych rozwiązań informatycznych lub oznaczeń używanych przez Administratora w Serwisie.

  • W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w Serwisie lub przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu Administrator zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.

    

  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

   • nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika, a także inne łącza międzyoperatorskie,

   • zakłócenia w funkcjonowaniu strony Serwisu wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, w żaden sposób niezależną od Administratora,

   • skutki działań, wynikających z udostępniania danych dostępowych do Konta osobom trzecim,

 

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI UDOSTĘPNIONE W SERWISIE

  • W związku z faktem, że Administrator jedynie udostępnia Użytkownikom określone funkcjonalności Serwisu, nie jest on odpowiedzialny za ewentualne naruszenia prawa jakie mogą mieć miejsce w związku z udostępnianiem Treści przez Użytkowników w Serwisie.

  • W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych Treści.

  • W przypadku uniemożliwienia dostępu do Treści wskutek uzyskania wiarygodnej wiadomości o ich bezprawnym charakterze, Administrator nie odpowiada względem Użytkownika, który dostarczył Treści, za ewentualną szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych Treści.

  • W razie ewentualnych naruszeń dokonanych w związku z udostępnianiem Treści w Serwisie bezpośrednią odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który tych Treści dostarczył.

  • Użytkownik jest zobowiązany, by Treści, które udostępnia lub moderuje w Serwisie, były w odpowiedni sposób oznaczane i zawierały odpowiednie ostrzeżenia. Powyższy obowiązek dotyczy przede wszystkim tego, aby Treści zostały oznaczone w odpowiedni sposób i zawierały odpowiednie ostrzeżenia, pomimo tego, że nie powinny być oceniane jako bezprawne, ale nie powinny być dostępne dla niektórych kategorii osób, w szczególności mając na myśli osoby niepełnoletnie i szczególną troskę o ich niezakłócony rozwój.

  • Umieszczanie oznaczeń i ostrzeżeń dotyczących Treści, o których mowa w ust. 5 powyżej, jest wyłącznym obowiązkiem Użytkownika, który tych Treści dostarcza lub który takie Treści moderuje.

  • Działania Użytkowników w zakresie umieszczania oznaczeń i ostrzeżeń dotyczących Treści oraz ich moderowania nie są dokonywane na zlecenie, ani pod kontrolą Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak umieszczenia odpowiednich oznaczeń i ostrzeżeń oraz za moderację Treści dokonywaną przez Użytkowników.

    

 • BLOKADA DOSTĘPU DO SERWISU

  • Administrator może zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu lub ograniczyć dostęp do funkcjonalności Konta w przypadku:

   • stwierdzenia przez Administratora, że działania Użytkownika stanowią lub grożą naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw innych osób, a w szczególności stanowią lub grożą naruszeniem majątkowych lub osobistych praw autorskich, praw własności intelektualnej, dóbr osobistych Administratora lub innych osób,

   • stwierdzenia przez Administratora, że działania Użytkownika stanowią naruszenie Regulaminu,

   • stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Serwisu.

     

 • DANE UŻYTKOWNIKÓW I POLITYKA COOKIES

  • Administrator dołoży wszelkich starań, aby dane Użytkowników, które są danymi osobowymi w rozumieniu ustawy, były odpowiednio chronione i zabezpieczone.

  • Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i prawo poprawiania danych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

  • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

  • Użytkownik ma obowiązek aktualizować podane dane osobowe niezwłocznie po każdej zmianie tych danych osobowych.

  • Celem ulepszenia funkcjonalności udostępnianych w ramach Serwisu, Administrator zbiera i analizuje, za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii, dane w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz wykorzystuje te dane w celu badania zachowań Użytkowników i dostosowywania funkcjonalności Serwisu do

   oczekiwań Użytkowników.

    

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  • Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Serwisu.

  • Administrator jest uprawniony do dokonania zmiany postanowień Regulaminu bez potrzeby uzyskania zgody Użytkownika.

  • Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Serwisu.

  • Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem funkcjonalności oraz adresów elektronicznych udostępnionych w Serwisie.

 

Najlepsi

Iceman84PL [4252 pkt.]
guardia [1467 pkt.]
Krystian [2379 pkt.]
StefanBatory [2316.5 pkt.]
yieden [999 pkt.]
SamiecOne [946 pkt.]
Chojrakowski [538.5 pkt.]
CastoR [2237.5 pkt.]
trop [573.5 pkt.]